ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/21 - Aprosystem


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/21

dotyczące realizacji kompleksowej usługi mającej na celu wprowadzenie produktu na rynek USA i Niemiec

APROSYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych mających na celu wprowadzenie produktu na rynek USA i Niemiec w zakresie:
• Doradztwo zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych odnoszące się w szczególności do istotnych uwarunkowań panujących na wskazanych rynkach zagranicznych,
• Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych rozwiązań firmy APROSYSTEM na rynkach docelowych.
• Przygotowanie planu szczegółowej kampanii marketingowej, której adresatami będzie baza firm wyłonionych w ramach poprzedniej usługi doradczej, stanowiąca tzw. grupę docelową,
• Usługi poligraficzne – wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci katalogów/folderów dystrybuowanych podczas misji zagranicznych w wersji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej
• Kompleksowe i specjalistyczne tłumaczenie funkcjonalności systemu na język angielski i niemiecki oraz dedykowanej strony www promującej produkt będący przedmiotem internacjonalizacji,
• Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na rynek amerykański i niemiecki
• Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach
• Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów
w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa APROSYSTEM na rynku niemieckim i amerykańskim.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,
Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie – Załącznik nr 3.

Dodaj komentarz