Informacja o ochronie danych osobowych

APROSYSTEM Sp. z o.o.. z siedzibą w Rzeszowie (35-205), przy ul. Wspólnej 2, jako administrator danych osobowych, gromadzi wskazane w poniższych zgodach dane osobowe: ) imienia (imion) i nazwiska; 2) adresu e-mail; 3) adresu do kontaktu, 4) firmy reprezentowanego podmiotu, 5) numeru telefonu, 6) stanowiska(„Dane osobowe”).

APROSYSTEM gromadzi Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,

 • wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez APROSYSTEM Sp. z o.o.. oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej APROSYSTEM;

 • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez APROSYSTEM Sp. z o.o..;

 • wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez APROSYSTEM Sp. z o.o..

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez APROSYSTEM Danych osobowych oparte jest na następujących podstawach:

 • zgodzie wyrażonej przez Państwa zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);

 • na prawnie uzasadnionym interesie APROSYSTEM jako administratora danych, o którym mowa w motywie 47 oraz w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) – w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych – w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych we wskazanych powyżej celach:

 • uniemożliwi nam wysyłanie Państwu komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.

 • może uniemożliwić nam wysyłanie Państwu komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

APROSYSTEM może przekazywać Dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:

 • spółkom lub osobom, z którymi APROSYSTEM ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji usług marketingowych na Państwa rzecz. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez nie z APROSYSTEM umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez APROSYSTEM. APROSYSTEM przekazuje Dane osobowe następującym typom podmiotów: agencje reklamowe, biura podróży, hotele, przewoźnicy oraz innym podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych,

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

APROSYSTEM zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez APROSYSTEM i / lub Przetwarzających dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od APROSYSTEM potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. APROSYSTEM dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, APROSYSTEM może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

 • sprostowania danych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a APROSYSTEM ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, APROSYSTEM wskaże na Państwa żądanie takie Dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez APROSYSTEM oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na APROSYSTEM ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych APROSYSTEM Sp. z o.o., pod adresem: Rzeszów (35-205), ul. Wspólna 2, tel. + 48 178600220 lub pod adresem e-mail biuro@aprosystem.pl.

REGULAMIN powierzenia przetwarzania danych osobowych znajduje się TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.