PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe dla największych firm - Aprosystem


PPK pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to rządowy program oszczędzania, dzięki któremu pracownicy będą mogli gromadzić środki pieniężne stanowiące stosowny procent od pobieranego wynagrodzenia, które wykorzystają w przyszłości. Od 1 lipca 2019 r. programem zostały objęte duże przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Ustawa przewiduje, że do programu w odpowiednim momencie zostaną włączone pozostałe, mniejsze przedsiębiorstwa. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Co oznacza ten program dla pracowników?

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Warto rozpocząć od wyjaśnienia, na jakiej podstawie wprowadzono PPK. Aktem prawnym, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat funkcjonowania tego systemu jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) uchwalona 4 października 2018 r., która weszła życie 1 stycznia 2019 r. 

Pracownicze Plany Kapitałowe są definiowana jako powszechny system długoterminowego oszczędzania, do którego może dołączyć każda osoba zatrudniona podlegająca obowiązkom związanym z ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Oszczędności gromadzone w ramach PPK pochodzą od pracowników, pracodawców i państwa. Zgodnie z przepisami Pracownicze Plany Kapitałowe są tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika programu, a zebrane środki stanowią jego własność. Zgodnie z przeznaczeniem oszczędności mają być wypłacane po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.  

Pracownicze Plany Kapitałowe – kiedy zaczną obowiązywać?

Jak zostało wspomniane na początku, ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., jednak ustawodawca przewidział stosowny czas na wprowadzenie zmian. Zgodnie z ustawą PPK obowiązuje lub będzie obowiązywało:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób,
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające.

Przez podmiot zatrudniający rozumie się pracodawcę, nakładcę, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawcę i podmiot, w którym działa rada nadzorcza (dokładne informacje w art. 2 ust. 1 pkt. 21 ustawy o PPK).

Ile wynosi składka na PPK?

Pieniądze gromadzone w ramach PPK mają być wpłacane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, a dodatkowo przewidywane jest wsparcie ze strony państwa. Wpłata podstawowa, jaką dokonuje uczestnik PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Ustawa przewiduje jednak pewne zastrzeżenia. 

Uczestnik może dokonać wpłaty mniejszej niż 2% wynagrodzenia (nie mniej niż 0,5%), jeśli jego wypłata, która pochodzi z różnych źródeł, w konkretnym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo uczestnik PPK ma możliwość dokonania dodatkowej wpłaty wynoszącej do 2% pensji. 

Podmiot zatrudniający wpłaca pieniądze odpowiadające 1,5% wynagrodzenia. Dodatkowo uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w postaci:

 • jednorazowej wpłaty powitalnej wynoszącej 250 zł,
 • corocznych dopłat w wysokości 240 zł dla każdego pracownika.

Aby otrzymać wpłatę powitalną, trzeba jednak spełniać pewne warunki: pracownik musi być uczestnikiem programu przez co najmniej 3 pełne miesiące, a dodatkowo dokonać w tym czasie stosownych wpłat podstawowych.

Jak zrezygnować z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Przeprowadzone badania potwierdziły, że dla pracowników duże znaczenie ma to, że istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. Należy pamiętać, że do PPK pracownicy są zapisywani tylko przed pracodawców. Jak zrezygnować z PPK? Ustawa, na mocy której omawiany system został wprowadzony, przewiduje dobrowolność gromadzenia oszczędności. 

Choć każda osoba zatrudniona jest zapisywania do programu automatycznie, ma możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Aby to zrobić, konieczne jest pisemne wypełnienie stosownej deklaracji i złożenie jej pracodawcy

Uwaga! Warto pamiętać, że pracownik może podjąć decyzję o wypisaniu się z programu w trakcie jego obowiązywania. Po kilku miesiącach dokonywania wpłat można zrezygnować z dalszego oszczędzania. Działa to też w drugą stronę, więc pracownik, który zrezygnował z uczestnictwa w programie PPK, ma możliwość przyłączenia się do niego w dowolnym momencie. 

Czy można wykorzystać środki zgromadzone na PPK przed 60. rokiem życia?

Obowiązująca ustawa przewiduje, że gromadzone w ramach PPK środki będą wypłacane po 60. roku życia. Czy istnieje możliwość wcześniejszego zwrotu zaoszczędzonych pieniędzy? Pracownik może złożyć wniosek w tym zakresie w dowolnym momencie. Musi zdawać sobie jednak sprawę z tego, że zgromadzone oszczędności zostaną pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych,
 • 30% środków pochodzących od pracodawcy (pobrane 30% jest zapisywane pracownikowi jako składka na ubezpieczenie emerytalne ZUS),
 • wpłaty udzielane przez państwo.

Ustawa przewiduje też sytuacje, w której gromadzone środki mogę być wypłacone przed 60. rokiem życia, a są nimi:

 • poważna choroba pracownika, jego małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu),
 • konieczność pokrycia wkładu własnego związanego z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu (obowiązuje uczestników przed 45. rokiem życia; możliwość wypłaty do 100% środków przewiduje obowiązek zwrotu w ciągu 15 lat).

W ramach podsumowania warto podkreślić, że Pracownicze Plany Kapitałowe to system prywatny, którego obsługą mają zajmować się towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jest to program, dzięki któremu pracownicy będą mogli zaoszczędzić więcej pieniędzy i korzystać z nich w trakcie emerytury.

 

Dodaj komentarz