Nowa matryca stawek VAT oraz WIS – Nowe stawki VAT


nowa matryca podatku vat

W ostatnim czasie możemy obserwować znaczące zmiany w prawie podatkowym w naszym kraju. Już w listopadzie 2019 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy, które zmienią dotychczasową sytuację podatkową obywateli. Mowa tutaj o nowej matrycy stawek VAT, która ma na celu m.in. ujednolicenie obowiązującego obecnie systemu. 

Cele wejścia w życie nowej matrycy VAT

Jako uzasadnienie wprowadzenia nowej matrycy VAT podaje się m.in. chęć uproszczenia i ujednolicenia obowiązujących obecnie stawek VAT, tak aby pojawiało się jak najmniej problemów związanych z interpretacją przepisów w tym zakresie. Zmiany w prawie mają też wprowadzić skuteczne rozwiązanie, które pozwoli potwierdzić prawidłowość stawki VAT. Mowa tutaj o WIS, czyli wiążącej informacji stawkowej będącej decyzją wydawaną w celu opodatkowania podatkiem VAT (więcej informacji na ten temat w dalszej części artykułu).

Ministerstwo Finansów argumentuje, że wprowadzone i mające wejść w życie zmiany mają w najszerszym możliwym zakresie uprościć system stawek, tak aby przyporządkowywanie określonych towarów i usług do konkretnych stawek nie powodowało tylu problemów, co dotychczas.

Nowa matryca VAT - kiedy zacznie obowiązywać?

Od 1 listopada 2019 roku zostaną wprowadzone zmiany w zakresie zasad stosowania stawek VAT na książki i gazety. Na mocy nowych przepisów powołane do życia zostaną też WIS-y, które stanowią formę ochrony podatników i mają pomóc w określeniu stosownych stawek VAT. Dalsze zmiany w systemie podatkowym są przewidywane na 1 kwietnia 2020 roku.

WAPRO Online - Programy WAPRO w abonamencie miesięcznym - zobacz promocję od APROSYSTEM

Jakie zmiany wiążą się z wprowadzeniem nowej matrycy VAT?

Obecnie określenie właściwej stawki VAT odbywa się na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 (PKWiU 2008), która powstała głównie w celach statystycznych. W związku z tym określenie na jej podstawie podatku VAT bywa kłopotliwe. Pojawiają się problemy z tym, do jakiej kategorii zaliczyć dany produkt, a to z kolei przyczynia się do powstawania sytuacji absurdalnych, w których to podobne produkty są inaczej opodatkowane.

Warto nadmienić, że obecnie podatnik ma możliwość wystąpienia do Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie klasyfikacji danego towaru i usługi. Trzeba jednak podkreślić, że interpretacje GUS nie mają charakteru obowiązujących. Nie są to decyzje administracyjne, więc nie wiążą organów podatkowych.

Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw określenie podatku VAT dla towarów i usług będzie odbywało się nieco inaczej, bo na podstawie Nomenklatury scalonej znanej jako CN. Produkty będą przyporządkowywane do określonego działu w systemie CN objętego określoną stawką. Co do zasady, stawka VAT będzie dotyczyła całego działu, a nie tylko poszczególnych towarów.

Wiążąca informacja stawkowa

System prawa podatkowego w Polsce ma zostać wzbogacony o WIS, czyli wiążącą informację stawkową. Jest to decyzja, która ma być wydawana na potrzeby opodatkowania VAT-em dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Decyzja ma zawierać takie elementy jak:

  • opis towaru lub usługi,
  • klasyfikacja towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Usług Budowlanych albo klasyfikacje usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
  • stawka podatku właściwa dla danego towaru lub usługi.

 

Wiążącą informację stawkową będzie wydawał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który jest do tego właściwym organem w pierwszej instancji. Co istotne, Dyrektor będzie również organem odwoławczym od wydawanych w sprawie decyzji.

Wniosek o wydanie WIS może zostać złożony przez:

  • podatnika, który ma numer identyfikacji podatkowej,
  • podmiot inny niż wskazany wyżej, który dokonuje lub zamierza dokonać: dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług,
  • zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 200 4 roku - Prawo zamówień publicznych, jeśli ma to wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,

Zgodnie z ustawą wiążąca informacja stawkowa ma być wydana bez zbędnej zwłoki, w terminie do 3 miesięcy od momentu otrzymania wniosku. W celu jego poprawnego złożenia konieczne jest dokonanie opłaty w kwocie 40 zł. Może się zdarzyć, że do prawidłowej klasyfikacji towaru konieczne będzie poznanie jego próbki. W takim przypadku wnioskodawca będzie zobowiązany do jej dostarczenia na podstawie wezwania organu wydającego WIS.

W sytuacji, gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badania lub analizy, wnioskodawca ponosi związane z tym opłaty. Do przeprowadzenia badań i analiz są upoważnione laboratoria jednostek organizacyjnych KAS lub inne akredytowane laboratoria, a także Biblioteka Narodowa, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i międzynarodowe instytuty naukowe.

Wiążąca informacja stawkowa zapewnia ochronę podatnikowi, który ją otrzymał, bo jak wynika z przepisów, wiąże ona organy podatkowe. To odróżnia ją od działających dotychczas interpretacji GUS.

Nowa matryca podatkowa w gastronomii

Zmiany mają też nastąpić w zakresie opodatkowania towarów i usług gastronomicznych. W załącznikach do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wskazane są towary i usługi, dla których stawka podatku VAT wynosi 8% (załącznik nr 3) i 5% (załącznik nr 10). Dla przykładu, stawką 8% opodatkowane będą cukry i wyroby cukiernicze, nawozy i środki ochrony roślin czy usługi związane ze szkółkami leśnymi. Obecnie opodatkowana 23% VAT-em musztarda będzie objęta zakresem 8%. Stawka 5% będzie dotyczyła m.in. takich produktów jak: zupy i buliony, warzywa, owoce i lody, mięso i podroby jadalne, produkty mleczarskie.

Książki, gazety - nowa matryca podatkowa

Stawki VAT mają też ulec zmianie co do produktów takich jak książki i czasopisma. Gazety, dzienniki oraz czasopisma regionalne i lokalne będą objęte 5% stawką VAT, pozostałe 8%.  Stawka 5% VAT jest też przewidywana dla książek dla dzieci, obrazkowych, do rysowania lub kolorowania. Co do gazet, czasopism i dzienników w formie elektronicznej (tzw. e-praca) proponowana jest stawka 8% VAT.

 

Dodaj komentarz