Nowa ewidencja VAT - nowy JPK_VDEK 2020 projekt ustawy - Aprosystem


Od pewnego czasu możemy obserwować reformy w systemie prawa podatkowego w Polsce. Jak wskazuje ustawodawca, celem ich wprowadzenia jest ulepszenie obowiązujących obecnie przepisów i sprawienie, aby były one prostsze w odbiorze i nie powodowały zbyt dużych problemów interpretacyjnych. W 2020 roku szykują się zmiany związane z wprowadzeniem nowej ewidencji VAT. Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zostanie wprowadzona nowa struktura JPK_VDEK. Co oznacza takie rozwiązanie?

JPK_VDEK - co to jest?

Zgodnie z mającą wejść w życie ustawą deklaracje podatkowe będą składane w formie dokumentu elektronicznego zwanego JPK_VDEK, który swoim zakresem obejmie dane związane z deklaracją i ewidencją VAT. Umieszczenie w jednym pliku wszystkich istotnych informacji ma na celu usprawnienie ich przepływu. W uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej JPK_VDEK można przeczytać, że takie rozwiązanie ma ułatwić podejmowanie analiz i kontroli przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzenie wspomnianej ustawy sprawi, że organy podatkowe będą miały większe możliwości działania m.in. dlatego, że przesłany raport wzbogacony zostanie o dodatkowe elementy tj. typ dokumentu zakupu i sprzedaży czy kod grupy towarów. W rezultacie możliwa będzie szybsza identyfikacja towarów i usług, co do których często pojawiają się nadużycia.

JPK_VDEK - składanie

Podatnicy miesięczni będą zobligowani do tego, aby przesyłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego za każdy miesiąc ewidencję VAT wraz z deklaracją podatkową w terminie do złożenia tej deklaracji. 

Inaczej będzie wyglądała sytuacja odnośnie do podatników kwartalnych. Będą oni zobowiązani do przesyłania drogą elektroniczną ewidencji VAT:

 • za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z tych miesięcy,
 • za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją, w terminie do złożenia tej deklaracji.

 

Podatnicy, poza podatnikami, którzy wykonują czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, a także podatnikami, którzy prowadzą sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję zawierającą dane umożliwiające prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej. Informacje te mają dotyczyć w szczególności:

 • rodzaju sprzedaży i podstawy jego opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego, a także korekty podatku naliczonego;
 • kontrahentów,
 • dowodów zakupów i sprzedaży.
Wapro Online promocja

WAPRO Online - Sprawdź ofertę od APROSYSTEM

Faktury, które zostaną wystawione do paragonu na firmę lub na osobę prywatną, będą ujmowane w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione. Faktury te nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za okres, w którym ujęto je w ewidencji.

Przewidywane sankcje

W związku z proponowanymi zmianami w prawie podatkowym pojawiają się też sankcje określające odpowiedzialność podatnika. Jeśli naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdzi, że w przesłanej ewidencji VAT są błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wzywa on podatnika do ich skorygowania (wskazując jednocześnie te błędy).

Podatnik ma 14 dni od doręczenia wezwania na to, aby przesłać skorygowaną ewidencję lub złożyć wyjaśnienie, które dowiedzie, że ewidencja nie zawiera błędów.

Jeśli w wyżej wskazanym terminie nie zostanie przesłana skorygowana ewidencja albo jej przesłanie nastąpi po jego upływie lub podatnik nie złoży wyjaśnień i nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik w drodze decyzji administracyjnej będzie nakładał karę w wysokości 500 zł za każdy błąd

JPK_VDEK - termin wprowadzenia

Wyżej omawiane zmiany mają wejść w życie w 2020 roku, są na to dwa terminy w zależności od wielkości przedsiębiorcy. 

1 kwietnia 2020 r. to data obowiązująca dużych przedsiębiorców, z wyjątkiem podmiotów takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • podmioty lecznicze rozumiane zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • szkoły i placówki niepubliczne, które zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • instytuty badawcze rozumiane zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 

 

1 lipca 2020 r. odnosi się do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Nowe oznaczenia identyfikujące - projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Zmiany w prawie podatkowym wiążą się też z wprowadzeniem dodatkowych elementów do ewidencji sprzedaży i zakupu. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oprócz obecnie wymaganych danych w ewidencji sprzedaży będą musiały pojawić się także nowe informacje identyfikujące dostawy:

 • oznaczenie 01 - dla napojów alkoholowych, czyli alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich zgodnie z brzmieniem przepisów o podatku akcyzowym,
 • oznaczenie 02 - dla towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy,
 • oznaczenie 03 - dla oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją,
 • oznaczenie 04 - odnoszące się do wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • oznaczenie 05 - co do odpadów, które zostały określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy,
 • oznaczenie 06 - dla urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, określonych wyłącznie w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
 • oznaczenie 07 - co do pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 – 8708 09,
 • oznaczenie 08 - metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy,
 • oznaczenie 09 - odnośnie do leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • oznaczenie 10 - co do budynków, budowli i gruntów,
 • oznaczenie SW - w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

Pojawią się też nowe dane identyfikujące świadczenie usług:

 • oznaczenie 11 - w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • oznaczenie 12 - o charakterze niematerialnym – wyłącznie; doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • oznaczenie 13 - transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1,
 • oznaczenie EE - telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

Ponadto ewidencja sprzedaży będzie musiała zawierać też inne dane identyfikacyjne, w tym m.in.:

 • oznaczenie TP - jeśli istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy,
 • oznaczenie CS_WDT - w przypadku, gdy następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach procedury magazynu typu „call–off stock”, o której mowa w dziale II rozdziale 3b ustawy,
 • oznaczenie CS_WNT - co do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach procedury magazynu typu „call–off stock”, o której mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy,
 • oznaczenie TL - gdy mamy do czynienia z dostawą towarów w ramach transakcji łańcuchowej, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a i 2b ustawy,
 • oznaczenie TT_WNT - odnosi się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy,
 • oznaczenie TT_D - odnosi się do dostawy towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy,
 • oznaczenie AU - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie złota inwestycyjnego, dla których określono szczególną procedurę w art. 121–125 ustawy;
 • oznaczenie MR_T - ma związek ze świadczeniem usług turystyki, które są rozliczane w procedurze marży zgodnie z art. 119 ustawy.

Projekt Ministra Finansów przewiduje też nowe oznaczenia dotyczące dowodów sprzedaży, a są nimi:

 • RO - dokument zbiorczy wewnętrzny, który zawiera sprzedaż z  kas rejestrujących,
 • WEW - dokument wewnętrzny,
 • FP - faktura, którą wystawiono na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy,
 • MK - faktura wystawiona przez podatnika,  który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
 • IMP_33a - zgłoszenie celne lub deklaracja importowa,  o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy,
 • MPP - faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

W ewidencji zakupu pojawią się następujące oznaczenia dowodów nabycia:

 • MK - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
 • VAT RR - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • TX - faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu,
 • DF - duplikat faktury,
 • WEW - dokument wewnętrzny,
 • FU - faktura uproszczona,
 • MPP - faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Omawiany w tym akapicie projekt rozporządzenia ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Jak można zauważyć, przewiduje on sporo zmian w zakresie prowadzenia ewidencji VAT. Nie wszystkie postanowienia zostały ujęte w tym artykule. Szczegółowe informacje w tym można uzyskać pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12323406/12621224/12621225/dokument412331.pdf (projekt rozporządzenia).

Dodaj komentarz