Czy każdy wyjazd służbowy pracownika to delegacja?


delegacja pracownika termin kodeks pracy

Czy zastanawialiście się kiedyś nad pytaniem czy każdy wyjazd służbowy jest równoznaczny z delegacją? Zapewne nie, ponieważ powszechnie terminy te traktowane są jako synonimy.

Żeby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy rozłożyć te pojęcia na czynniki pierwsze, analizując różnice, jakie zachodzą pomiędzy nimi.

Pojęcie delegacji w kodeksie pracy – aspekt prawny i rozporzadzenia

Termin podróży służbowej określa jasno art. 775 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym podróż służbowa to nic innego, jak wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy bądź też poza stałym miejscem pracy pracownika. Co do zasady obowiązki realizowane podczas podróży służbowej winny mieć charakter incydentalny i krótkotrwały.

Natomiast jeśli chodzi o pojęcie delegacji, próżno możemy go szukać w przepisach prawa pracy. Za delegację można jednak uznać tymczasową zmianę miejsca świadczenia pracy za zgodą pracownika, co w praktyce polega na wykonywaniu zwyczajnych, rutynowych zadań pracowniczych związanych z obejmowanym stanowiskiem, lecz w innych niż do tej pory miejscu pracy, przy równoczesnym pozostaniu w stosunku z dotychczasowym pracodawcą, który wypłaca wynagrodzenie. Warto nadmienić, że wynikające z organizacji pracy stałe wykonywanie zadań w różnych miejscach i terminach przez samego przedsiębiorcę lub jego pracownika nie jest podróżą służbową. A więc – podczas delegacji nie obowiązują te same przywileje, które przysługują pracownikom udającym się w podróż służbową. Podróż służbowa daje pracownikowi prawo do świadczeń z nią związanych. Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przypadają w udziale należności pieniężne, tj. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Regulacje ich wypłaty pracownikom określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Sposób obliczania diet służbowych w delegacji krajowej i zagranicznej

W przypadku podróży służbowych krajowych należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 2. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 3. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 4. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
 2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Dodatkowo kwotę diety, o której mowa powyżej, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety.

Natomiast, jeżeli chodzi o podróże służbowe zagraniczne należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 • za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • za niepełną dobę podróży zagranicznej:
 1. do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
 2. ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Same zaś wysokości diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach są określone w załączniku rozporządzenia.

Nie każdy wyjazd służbowy powinien być traktowany jako delegacja

Podstawowymi kryteriami odróżniającymi wymienione terminy jest faktyczna zmiana miejsca pracy wpisana w umowie o pracę w przypadku delegacji, zaś w związku z podróżą służbową nie występuje modyfikacja miejsca świadczenia przez pracownika pracy-  Pracownik wykonuje standardowy zakres swoich obowiązków incydentalnie, tymczasowo. Kolejnym czynnikiem odróżniającym delegację od podróży służbowej jest prawo do stosownych świadczeń finansowych. W razie wyjazdu służbowego z mocy prawa pracownik ma prawo do należności z tytułu podróży służbowej. Do specjalnych świadczeń finansowych nie ma zaś prawa oddelegowany pracownik. Ma on do nich prawo wyłącznie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów wewnątrzzakładowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.